Welke gegevens heeft SFU van u nodig?

​Voor de berekening van de juiste premie voor uw onderneming hebben wij jaarlijks een aantal gegevens van u nodig.

De SFU heeft jaarlijks van alle aangesloten uitzendondernemingen de totale brutoloonsom van Fase A (ABU-Cao voor Uitzendkrachten) en Fase 1 + 2a (NBBU-Cao voor Uitzendkrachten) nodig. Zowel de uitzendkrachten met een uitzendovereenkomst met een uitzendbeding als de uitzendkrachten met een detacheringsovereenkomst moeten hierin worden meegenomen. Voor de premie voor het jaar 2016 zijn dit de gegevens van het kalenderjaar 2015.

Voor het jaar 2016 heeft het bestuur een premie vastgesteld van 0,2% van de loonsom op jaarbasis over de brutoloonsom van 2015. Het bestuur heeft besloten niet meer dan 0,1% van de loonsom als premie bij de uitzendondernemingen in rekening te brengen. Medio 2016 wordt bij alle werkgevers die bij de SFU zijn aangesloten uitvraag gedaan naar de brutoloonsom over 2015 voor de premieheffing. U ontvangt hierover vanzelf bericht.