Welke gegevens heeft SFU van u nodig?

​Voor de berekening van de juiste premie voor uw onderneming hebben wij jaarlijks een aantal gegevens van u nodig.

De SFU heeft jaarlijks van alle aangesloten uitzendondernemingen de totale brutoloonsom van Fase A (ABU-Cao voor Uitzendkrachten) en Fase 1 + 2 (NBBU-Cao voor Uitzendkrachten) nodig. Zowel de uitzendkrachten met een uitzendovereenkomst met een uitzendbeding als de uitzendkrachten met een detacheringsovereenkomst moeten hierin worden meegenomen. Voor de premie voor het jaar 2018 zijn dit de gegevens van het kalenderjaar 2017.

Voor het jaar 2019 is in de SFU-cao een premie vastgesteld van maximaal 0,2% over de brutoloonsom van 2018. Het bestuur heeft besloten niet meer dan 0,1% van de loonsom als premie bij de uitzendondernemingen in rekening te brengen. In de loop van 2019 wordt bij alle werkgevers die bij de SFU zijn aangesloten uitvraag gedaan naar de brutoloonsom over 2018 voor de premieheffing. U ontvangt hierover vanzelf bericht.