Welke gegevens heeft SFU van u nodig?

​Voor de berekening van de juiste premie voor uw onderneming hebben wij jaarlijks een aantal gegevens van u nodig.

De SFU heeft jaarlijks van alle aangesloten uitzendondernemingen de totale brutoloonsom van Fase A (ABU-Cao voor Uitzendkrachten) en Fase 1 + 2 (NBBU-Cao voor Uitzendkrachten) nodig. Zowel de uitzendkrachten met een uitzendovereenkomst met een uitzendbeding als de uitzendkrachten met een detacheringsovereenkomst moeten hierin worden meegenomen. Voor de premie voor het jaar 2021 zijn dit de gegevens van het kalenderjaar 2020.

Voor het jaar 2021 is in de SFU-cao een premie vastgesteld van  0,075% van de loonsom als premie bij de uitzendondernemingen in rekening te brengen. In de loop van 2021 wordt bij alle werkgevers die bij de SFU zijn aangesloten uitvraag gedaan naar de brutoloonsom over 2020 voor de premieheffing. U ontvangt hierover vanzelf bericht.