Wat is loonsom-afhankelijke premie?

De premie die u betaalt aan de SFU is loonsom-afhankelijk. De basis voor de hoogte van uw SFU bijdrage over 2023 is de loonsom over 2022. Alleen de totale loonsom van uitzendkrachten die in het voorafgaande jaar in dienst waren van de uitzendonderneming met een arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:691 BW, met een maximum van 52 gewerkte weken bij één uitzendonderneming telt mee.  Dit komt overeen met iedereen die werkzaam is in Fase A (ABU-Cao) of voor iedereen die werkzaam is in Fase 1-2 (NBBU-Cao). Het is daarbij niet relevant of deze uitzendkrachten een uitzendbeding hebben. 

Vanaf 1 januari 2023 geldt dat de premie wordt berekend over het SV-loon van uitzendkrachten die in het voorafgaande jaar in dienst waren van:

  • de uitzendonderneming op basis van een uitzendovereenkomst met of zonder uitzendbeding in fase A of fase 1-2 in de fasesystematiek van de ABU CAO of NBBU CAO; of
  • een ongebonden uitzendonderneming in een avv-loze periode van de cao voor uitzendkrachten met een arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7: 691 leden 1 en 2.

Op het SV-loon brengt u de reserveringen in mindering die u eerder al tot de bruto-loonsom heeft gerekend die u aan SFU heeft doorgegeven. 

Let op! De verschuldigde premie van 0,075% (2023) is een zuivere werkgeversbijdrage. Met andere woorden: er mag geen inhouding op of verrekening met het loon van de werknemers plaatsvinden.