Privacy Statement

Stichting Fonds Uitzendbranche en haar uitvoeringsorganisatie respecteren de privacy van alle gebruikers van zijn site(s). Wij behandelen persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig. Uiteraard houden wij ons daarbij aan alle geldende wettelijke normen en eisen.

Met uw gegevens kunnen wij onze dienstverlening aan u verder verbeteren
Stichting Fonds Uitzendbranche en/of haar uitvoeringsorganisatie gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens om u te kunnen informeren over uw persoonlijke situatie. De interne en wettelijke regels voor de uitwisseling van persoonsgegevens blijven daarbij van toepassing. De stichting en haar uitvoeringsorganisatie gebruiken uw gegevens uitsluitend voor voornoemde doeleinden. Zonder uw toestemming verstrekken wij geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wet of de afspraken die met u gemaakt zijn ons hiertoe verplichten.

Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd
Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Daarom zijn onze systemen en programma's goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens
In sommige gevallen – bijvoorbeeld als de aanspraak op uitkering afhankelijk is van uw gezondheidstoestand – zijn uw medische gegevens nodig. Deze gegevens verwerken wij extra zorgvuldig. De medisch adviseur van de stichting en/of haar uitvoeringsorganisatie is verantwoordelijk voor de juiste verwerking van uw gegevens. Andere medewerkers ontvangen uw medische gegevens alleen als zij tot de functionele eenheid van de medisch adviseur behoren én de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. Zij hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als de medisch adviseur op grond van zijn medisch beroepsgeheim.

Uw rechten
U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren. Een overzicht van uw gegevens kunt u schriftelijk aanvragen bij PGGM.

Wijzigingen
Stichting Fonds Uitzendbranche behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Vanzelfsprekend past de stichting zo nodig het privacystatement aan in verband met wetswijzigingen en rechtspraak. Wij raden u daarom aan deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u onze site bezoekt.