Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u per thema een aantal veelgestelde vragen. U kunt deze veelgestelde vragen ook apart als PDF downloaden.

Algemeen

Wat is SFU?
Stichting Fonds Uitzendbranche (SFU): een begrip in de uitzendbranche. De stichting is per 1 januari 2007 in het leven geroepen. Het sociaal fonds voor de uitzendbranche (SFU) wordt gedragen door de sociale partners betrokken bij de ABU-Cao en de NBBU-Cao. Het doel van de SFU is het financieren van projecten die betrekking hebben op drie thema’s: opleidingen, arbeidsomstandigheden in de branche en naleving van de Cao voor Uitzendkrachten.

Voor deze projecten zijn twee stichtingen opgezet: Stichting Doorzaam & Stichting Naleving Cao Uitzendbranche (SNCU). Als u als werkgever de SFU-premie heeft voldaan, dan kunt u gebruik maken van de diensten van Stichting Doorzaam .

Stichting Doorzaam heeft als doelstelling om de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten te stimuleren door middel van een integrale aanpak. Door de SNCU wordt toegezien op de naleving van de cao’s. Dit helpt om oneerlijke concurrentie tegen te gaan.

Door de SFU hoeven de twee onafhankelijke stichtingen niet afzonderlijk een bijdrage te vragen aan de werkgevers. De bijdrage aan de SFU wordt eenmaal per jaar vastgesteld en deze premie wordt door de NBBU en ABU gecommuniceerd aan hun leden, maar geldt uiteraard voor alle werkgevers die onder de werkingssfeer van de SFU cao vallen. 

Wat is de SFU cao?
De SFU cao is een algemeen verbindend verklaarde cao. Daardoor zijn uitzendondernemingen verplicht aangesloten bij SFU. De SFU cao geldt voor zover zij algemeen verbindend is verklaard voor alle werkgevers die onder haar werkingssfeer vallen.

 

Aansluiting/werkingssfeer

Hoe word ik aangemeld bij SFU?
De aanmelding / registratie van een werkgever bij SFU gebeurt automatisch nadat bij het werkingssfeeronderzoek van Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP) en SFU is gebleken dat uw organisatie onder de werkingssfeer van de SFU cao valt. Als u lid bent van de NBBU of ABU of onder de algemene verbindend verklaarde cao van de SFU valt, bent u sowieso premieplichtig voor de SFU.  Als u verwacht dat u onder de werkingssfeer valt van de SFU cao, maar u bent tot op heden nog niet aangesloten, dan kunt u dit per e-mail aangeven via sfu@pggm.nl

Wie zijn aangesloten bij SFU?
Alle uitzendondernemingen die onder werkingssfeer van SFU vallen, worden aangesloten bij de SFU. De werkingssfeer van SFU is omschreven in artikel 2 van de SFU cao.  

 

Payroll

Ik ben een payrollorganisatie. Val ik vanaf 1 januari 2021 nog onder de cao van SFU?
Nee, een zuivere payrollorganisatie valt niet meer onder de werkingssfeer van de SFU-cao. Onder het begrip zuivere payrollonderneming verstaat SFU een onderneming die enkel payrollkrachten in dienst heeft. Nieuwe zuivere payrollorganisaties worden ook niet meer aangesloten bij SFU. Bent u een zuivere payrollorganisatie en nog aangesloten bij SFU? Dan geldt er voor u geen premieplicht meer. Bij de uitvraag naar de loonsom leest u meer informatie hoe u de registratie kunt beëindigen.

Verklaring Payrollonderneming
Misschien heeft u eerder een zogenoemde verklaring payrollonderneming getekend voor StiPP. Deze was tot medio maart niet van toepassing op de SFU registratie. Heeft u een brief ontvangen van SFU? Wij vragen u dan alsnog een verklaring te ondertekenen. De nieuwe verklaring is geldig voor zowel StiPP als SFU.

Hier vindt u de verklaring payrollonderneming. Vul deze in en stuur de ondertekende verklaring naar sfu@pggm.nl. Wij zullen de registratie opnieuw beoordelen.

Val ik als payrollorganisatie nu onder een ander sociaal fonds?
Of uw payrollorganisatie zich bij een ander sociaal fonds kan aansluiten is afhankelijk van de vraag of de onderneming onder de werkingssfeer van het andere fonds valt. De payrollwerknemer heeft recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers van de inlener. Wij, SFU, kunnen u geen antwoord geven op de vraag of u elders aangesloten moet zijn.

Een aantal van mijn werknemers is payroller. Val ik nog onder de cao van SFU?

De payrollloonsom valt onder het begrip ‘uitzendloonsom’. Wanneer ten minste 50% van de totale bruto jaarloonsom van uw onderneming betrekking heeft op uitzendkrachten (waaronder een deel payroll), valt u onder de cao van de SFU. De payrollloonsom valt daarentegen niet onder de loonsom waarover u premie verschuldigd bent aan SFU.

Premie

Wat is de hoogte van de premie?
Voor 2022 is besloten om een premie te heffen van 0,075% van de loonsom. Bij de vaststelling van de hoogte van de premie is een zorgvuldige afweging gemaakt. In die afweging zijn zowel de werkgeverslasten, de realisatie van SFU doelstellingen – de financiering van stichting Doorzaam en stichting SNCU - en de financiële positie van het fonds betrokken.

Kan ik de premie in termijnen betalen?
Nee dat is niet mogelijk. U moet de factuur van de premie in 1 keer betalen.

Loonsom

Hoe gaat de aanlevering van de loonsom?
U kunt de loonsom doorgeven door online het loonsomformulier in te vullen. Deze kunt u vinden door op www.sfu-online.nl te klikken op  ‘Stuur uw loonopgave in’. Uw inloggegevens ontvangt u jaarlijks per post.

Wat is loonsom afhankelijke premie?
De premie die u betaalt aan de SFU is afhankelijk van de totale loonsom over het voorgaande jaar die betrekking heeft op de werknemers in Fase A (ABU-cao) of Fase 1+2 (NBBU-cao). Zie volgende kopje: “Wat houdt Fase A en Fase 1+2 in?”.

Wat houdt Fase A en Fase 1+2 in?
De premieberekening wordt berekend over de totale bruto loonsom van al uw uitzendkrachten uit Fase A (ABU-cao) of Fase 1 en 2 (NBBU-cao).

 Voor Fase A geldt (conform artikel 10 ABU-cao):

 • De uitzendkracht is werkzaam in fase A zolang deze nog niet meer dan 78 weken voor dezelfde uitzendonderneming heeft gewerkt.
 • Fase A duurt 78 gewerkte weken. De uitzendkracht is niet werkzaam in fase B (zie art. 10, lid 2) zolang nog niet in meer dan 78 weken is gewerkt voor dezelfde uitzendonderneming.
 • In fase A is de uitzendkracht steeds werkzaam op basis van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding, tenzij uitdrukkelijk een detacheringsovereenkomst is overeengekomen.
 • De 78 weken in fase A worden doorgeteld (alleen de gewerkte weken tellen mee), zolang er geen onderbreking is van meer dan zes maanden tussen twee uitzendovereenkomsten. Als er wel sprake is van een onderbreking van meer dan zes maanden, dan begint de telling opnieuw.

 Voor Fase 1 en 2 geldt (conform artikel 10 NBBU-cao):

 • Gedurende de eerste periode van gewerkte weken, week 1 tot en met week 26  (26 weken), werkt de uitzendkracht in fase 1.
 • Gedurende de tweede periode van gewerkte weken, week 27 tot en met week 78 (52 weken) werkt de uitzendkracht in fase 2.
 • Alle weken waarin door de uitzendkracht daadwerkelijk werkzaamheden zijn verricht tellen mee als een gewerkte week, ongeacht hoeveel uren er in die week zijn gewerkt.
 • Bij een onderbreking tussen twee uitzendovereenkomsten van meer dan zes maanden, begint de telling van de gewerkte weken opnieuw. Fase 1 vangt dan opnieuw aan.

Wat houdt de bruto loonsom in?
Met brutoloon wordt volgens artikel 3 lid 8 van de SFU cao bedoeld:

 • het loon over de normale gewerkte uren
 • het loon over de onregelmatige uren (d.w.z. de uren in afwijkende dag- en tijdzones)
 • de wachtdagcompensatie
 • de (opbouw van reserveringen voor) vakantiedagen, bijzonder verlof, kort verzuim, feestdagen en vakantiebijslag

Onder het brutoloon wordt niet verstaan het loon over overuren, reisuren, compensatie-uren en gebruteerde kostenvergoedingen. Een werkgever levert aan SFU de totale bruto loonsom over het voorgaande jaar die betrekking heeft op de uitzendkrachten in Fase A (ABU-cao) of Fase 1+2 (NBBU-cao). Dit betreft de loonsom van de werknemers die de eerste 78 gewerkte weken werkzaam zijn geweest. SFU wijkt hierin dus af van StiPP. Zij kent in tegenstelling tot StiPP geen wachttijd van 26 weken. De eerste 26 weken neemt u dus mee in de berekening van de loonsom voor SFU.

Hoe moet ik reserveringen meenemen in de bruto-loonsom?
U kunt zelf kiezen of u vakantiedagen, bijzonder verlof, kort verzuim en feestdagen en de vakantiebijslag in de aanlevering van de bruto-loonsom reserveert, of dat u dit meeneemt in de loonsom op het moment dat dit wordt uitbetaald. Deze keuze kan niet jaarlijks aangepast worden. 

Ik heb per ongeluk een onjuiste bruto loonsom opgegeven
U kunt dan een correctie aanleveren via www.sfu-online.nl. Nadat u bent ingelogd klikt u achter het jaartal op ‘bewerken’. Nu kunt u de gegevens wijzigen. De nieuwe bruto loonsom overschrijft de eerder aangeleverde bruto loonsom. U zult dan een correctiefactuur ontvangen van SFU.

Mag ik de premie doorberekenen aan mijn werknemers?
De verschuldigde premie is enkel een werkgeversbijdrage. U mag deze premie niet doorberekenen aan uw werknemers.

Behoort een uitbetaling van ATV/ADV ook tot de loonsom opgave?
Een uitbetaling van ATV of ADV valt niet onder de loonsomdefinitie. In de SFU loonsomdefinitie wordt ADV niet genoemd als loonelement.

Is er een minimumleeftijd om de loongegevens aan te leveren?
Voor de loonsomaanlevering hanteert de SFU – in tegenstelling tot StiPP - geen minimumleeftijd. Het is enkel afhankelijk van de fase waarin de uitzendkracht zich bevind. De loonsom heeft betrekking op alle uitzendkrachten die in Fase A (ABU cao) of Fase 1 en 2 (NBBU-cao) zitten.

Wanneer worden de nota’s verstuurd?
Na het aanleveren van de bruto loonsom worden de premienota’s van SFU binnen een kwartaal aan u verstuurd.

Krijg ik ieder jaar een nieuwe inlogcode?
De inloggegevens worden jaarlijks aan u verstrekt. U logt in met uw klantnummer en een inlogcode. U krijgt niet ieder jaar een nieuwe inlogcode. Deze inlogcode verandert niet. U kunt deze ook niet wijzigen. Bent u de brief kwijt? U kunt uw inloggegevens per e-mail opvragen. Vermeldt daarbij altijd uw klantnummer en/of KvK-nummer.

Bijzondere situaties

Stel dat er op dit moment geen algemeen verbindend verklaring van de SFU cao is. Waarom krijg ik dan toch de brief met het “vragenformulier verplichtstelling StiPP en SFU”?
Uw onderneming valt onder de werkingssfeer van SFU. Als de cao in een jaar gedurende een zekere periode wel algemeen verbindend verklaard is geweest of algemeen verbindend verklaard zal worden, dan geeft dat de grondslag om premie te heffen bij werkgevers die onder de werkingssfeer vallen. De jaarlijkse bijdrage wordt in rekening gebracht in de periode dat de SFU cao algemeen verbindend is verklaard. Tot die tijd staan de diensten van de twee stichtingen die SFU financiert voor u ter beschikking op het moment dat u premie betaalt. Sinds de oprichting van SFU is de SFU cao jaarlijks algemeen verbindend verklaard.

De SFU cao is niet het hele jaar algemeen verbindend verklaard. Ben ik dan wel over het hele jaar een bijdrage verschuldigd?
Ja, op basis van artikel 3 lid 4 van de SFU cao en artikel 2 van het reglement zijn ondernemingen waarop de SFU cao van toepassing is,  jaarlijks een bijdrage verschuldigd aan de SFU. Met de bijdrage worden de activiteiten van de SFU voor de uitzendbranche gefinancierd. Voor meer informatie over de activiteiten van SFU verwijzen wij u naar de vraag helemaal bovenaan dit document: “Wat is SFU?”.

 Ik heb geen personeel in Fase A (ABU-cao) of Fase 1 en 2 (NBBU-cao)
Werkgevers leveren alleen een bruto loonsom aan over de uitzendkrachten die over het afgelopen jaar in Fase A of Fase 1 en 2 zitten. Als u in het afgelopen jaar geen uitzendkrachten had in deze fasen, dan levert u als werkgever een bruto loonsom van € 0,- aan (via www.sfu-online.nl).

Ik heb bij StiPP een ‘verklaring geen personeel’ ingevuld, geldt dat ook voor SFU?
StiPP en SFU zijn twee aparte stichtingen. Hoewel het onderzoek tot werkingssfeeronderzoek voor beide stichtingen worden gedaan, zijn de stichtingen niet geheel aan elkaar gelijk. StiPP kent bijvoorbeeld een “verklaring geen personeel”. Een werkgever kan een dergelijk formulier indienen als hij nog geen premieplichtig personeel in dienst heeft. Doordat een werkgever voor SFU ook over de eerste 26 weken een loonsom moet aanleveren, geldt de “verklaring geen personeel” enkel voor StiPP. Als u in het afgelopen kalenderjaar geen uitzendkrachten in dienst had in Fase A van ABU of fasen 1 en 2 van de NBBU had, dan kunt u een loonsomgave doen van 0, via www.sfu-online.nl.

Wat als mijn onderneming onder een andere bedrijfstak-cao valt?
Als uw onderneming onder een andere bedrijfstak-cao valt, vul dan het hiervoor bestemde formulier in (zie bijlage 7 van het vragenformulier verplichtstelling StiPP en SFU). Stuur het formulier en de stukken waaruit blijkt dat uw onderneming onder een andere bedrijfstak-cao valt aan SFU.

Ik heb uitzendkrachten met uitzendbeding, moet ik voor hen ook de bruto loonsom opgeven?
Voor de aanlevering van de bruto loonsom voor SFU maakt het niet uit of er een uitzendbeding is opgenomen in de uitzendovereenkomst. De brutoloonsom geldt voor alle uitzendovereenkomsten in fase A (ABU cao) of fase 1 en 2 (NBBU cao).

Een deel van mijn werknemers zijn payrollwerknemers. Tellen deze salarissen nog wel mee in de loonsom?
Nee, deze hoeft u niet mee te rekenen in de loonsom waarover u premie verschuldigd bent aan SFU.