Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u per thema een aantal veelgestelde vragen. U kunt deze veelgestelde vragen ook apart als PDF downloaden.

Algemeen

Wat is SFU?
Stichting Fonds Uitzendbranche (SFU): een begrip in de uitzendbranche. De stichting is per 1 januari 2007 in het leven geroepen. Het sociaal fonds voor de uitzendbranche (SFU) wordt gedragen door de sociale partners betrokken bij de ABU-Cao en de NBBU-Cao. Het doel van de SFU is het financieren van projecten die betrekking hebben op drie thema’s: opleidingen, arbeidsomstandigheden in de branche en naleving van de Cao voor Uitzendkrachten.

Voor deze projecten zijn twee stichtingen opgezet: Stichting Doorzaam & Stichting Naleving Cao Uitzendbranche (SNCU). Als u als werkgever de SFU-premie heeft voldaan, dan kunt u gebruik maken van de diensten van Stichting Doorzaam .

Stichting Doorzaam heeft als doelstelling om de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten te stimuleren door middel van een integrale aanpak. Door de SNCU wordt toegezien op de naleving van de cao’s. Dit helpt om oneerlijke concurrentie tegen te gaan.

Door de SFU hoeven de twee onafhankelijke stichtingen niet afzonderlijk een bijdrage te vragen aan de werkgevers. De bijdrage aan de SFU wordt eenmaal per jaar vastgesteld en deze premie wordt door de NBBU en ABU gecommuniceerd aan hun leden, maar geldt uiteraard voor alle werkgevers die onder de werkingssfeer van de SFU cao vallen. 

Wat is de SFU cao?
De SFU cao is een algemeen verbindend verklaarde cao. Daardoor zijn uitzendondernemingen verplicht aangesloten bij SFU. De SFU cao geldt voor zover zij algemeen verbindend is verklaard voor alle werkgevers die onder haar werkingssfeer vallen.

Aansluiting/werkingssfeer

Hoe word ik aangemeld bij SFU?
De aanmelding / registratie van een werkgever bij SFU gebeurt automatisch nadat bij het werkingssfeeronderzoek van Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP) en SFU is gebleken dat uw organisatie onder de werkingssfeer van de SFU cao valt. Als u lid bent van de NBBU of ABU of onder de algemene verbindend verklaarde cao van de SFU valt, bent u sowieso premieplichtig voor de SFU.  Als u verwacht dat u onder de werkingssfeer valt van de SFU cao, maar u bent tot op heden nog niet aangesloten, dan kunt u dit per e-mail aangeven via sfu@pggm.nl

Wie zijn aangesloten bij SFU?
Alle uitzendondernemingen die onder werkingssfeer van SFU vallen, worden aangesloten bij de SFU. De werkingssfeer van SFU is omschreven in artikel 2 van de SFU cao.  

 

Payroll

Ik ben een payrollorganisatie. Val ik nog onder de cao van SFU?
Nee, een zuivere payrollorganisatie valt niet onder de werkingssfeer van de SFU-cao. Onder het begrip zuivere payrollonderneming verstaat SFU een onderneming die enkel payrollkrachten in dienst heeft. Nieuwe zuivere payrollorganisaties worden ook niet meer aangesloten bij SFU. Bent u een zuivere payrollorganisatie en nog aangesloten bij SFU? Dan geldt er voor u geen premieplicht meer. Vul de verklaring payrollonderneming in en stuur deze ondertekende verklaring naar sfu@pggm.nl. Wij zullen de registratie opnieuw beoordelen.

Val ik als payrollorganisatie nu onder een ander sociaal fonds?
Of uw payrollorganisatie zich bij een ander sociaal fonds kan aansluiten is afhankelijk van de vraag of de onderneming onder de werkingssfeer van het andere fonds valt. De payrollwerknemer heeft recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers van de inlener. Wij, SFU, kunnen u geen antwoord geven op de vraag of u elders aangesloten moet zijn.

Een aantal van mijn werknemers is payroller. Val ik nog onder de cao van SFU?
De payrollloonsom valt onder het begrip ‘uitzendloonsom’. Wanneer ten minste 50% van de totale jaarloonsom van uw onderneming betrekking heeft op uitzendkrachten (waaronder een deel payroll), valt u onder de cao van de SFU. De payrollloonsom valt daarentegen niet onder de loonsom waarover u premie verschuldigd bent aan SFU. Een rekenvoorbeeld om dit duidelijker te maken:

De totale loonsom van een onderneming is € 200.000
De uitzendloonsom inclusief de loonsom van payrollers is € 150.000
De loonsom van payrollers is € 80.000.

Omdat € 150.000 meer dan 50% is van € 200.000, valt deze onderneming onder de cao van SFU.

Maar de premie die deze onderneming aan SFU betaalt, wordt alleen over de uitzendloonsom minus de loonsom van payrollers berekend. Dus over € 150.000 - € 80.000 = € 70.000.

Premie

Wat is de hoogte van de premie?

Voor 2024 is besloten om een premie te heffen van 0,15% van de loonsom. Bij de vaststelling van de hoogte van de premie is een zorgvuldige afweging gemaakt. In die afweging zijn zowel de werkgeverslasten, de realisatie van SFU doelstellingen – de financiering van stichting Doorzaam en stichting SNCU - en de financiële positie van het fonds betrokken.

Kan ik de premie in termijnen betalen?
Nee dat is niet mogelijk. U moet de factuur van de premie in 1 keer betalen.

Loonsom

Hoe gaat de aanlevering van de loonsom?
U kunt de loonsom doorgeven door online het loonsomformulier in te vullen. Deze kunt u vinden door op www.sfu-online.nl te klikken op  ‘Stuur uw loonopgave in’. Uw inloggegevens ontvangt u jaarlijks per post. De loonsom die u bij het gekozen premiejaar in moet vullen is de loonsom minus 1 jaar. Dus voor het premiejaar 2024 vult u de loonsom van 2023 in. 

Wat moet ik doen als ik mijn inloggegevens niet meer heb?
Voor het inloggen heeft u uw klantnummer en uw inlogcode nodig. Uw klantnummer vindt u op de brieven die van ons ontvangt. Uw inlogcode heeft u in 2023 per brief ontvangen. Heeft u deze niet meer? Klik dan op ‘Wachtwoord vergeten?’. U ontvangt dan per e-mail een link om een nieuwe inlogcode aan te maken. Deze e-mail sturen wij naar het e-mailadres dat u vorig jaar heeft doorgegeven bij het insturen van de loonsomopgave. Heeft u geen toegang tot dat e-mailadres? Neem dan contact met ons op via http://www.sfu-online.nl/contact.

Wat is loonsom-afhankelijke premie?
De premie die u betaalt aan de SFU is afhankelijk van het totale SV-loon over het voorgaande jaar die betrekking heeft op de werknemers in Fase A (ABU-cao) of Fase 1-2 (NBBU-cao). 

Wat houdt Fase A en Fase 1-2 in?
De premieberekening wordt berekend over het totale SV-loon van al uw uitzendkrachten uit Fase A (ABU-cao) of Fase 1-2 (NBBU-cao). Voor beiden geldt dat dit uitzendkrachten betreft die nog niet meer dan 52 weken voor dezelfde uitzendonderneming hebben gewerkt. Voor de exacte definitie verwijzen wij u door naar de cao van de ABU (artikel 10) en de cao van de NBBU (artikel 10).

Wat houdt de loonsom in?
Vanaf 1 januari 2023 is de definitie van de loonsom gewijzigd. Vanaf dat moment wordt de premie berekend over het sv-loon van uitzendkrachten die in het voorafgaande jaar in dienst waren van:

  • uitzenddonderneming in fase A of fase 1-2 in de fasesystematiek van de ABU CAO of NBBU CAO
  • ongebonden uitzendonderneming in een avv-loze periode met een arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7: 691 leden 1 en 2.

Levert u nog gegevens aan voor het premiejaar 2023? Dan brengt u op het SV-loon van 2022 de reserveringen in mindering die u in 2021 al tot de bruto-loonsom heeft gerekend.

Tot 1 januari 2023 was de definitie van het brutoloon:

  • het loon over de normale gewerkte uren
  • het loon over de onregelmatige uren (d.w.z. de uren in afwijkende dag- en tijdzones)
  • de wachtdagcompensatie
  • de (opbouw van reserveringen voor) vakantiedagen, bijzonder verlof, kort verzuim, feestdagen en vakantiebijslag

Onder het brutoloon wordt niet verstaan het loon over overuren, reisuren, compensatie-uren en gebruteerde kostenvergoedingen. Een werkgever levert aan SFU de totale bruto loonsom over het voorgaande jaar die betrekking heeft op de uitzendkrachten in Fase A (ABU-cao) of Fase 1-2 (NBBU-cao).

Hoe moet ik reserveringen meenemen in de loonsom?
U neemt de reserveringen mee op het moment dat dit wordt uitbetaald. Voor het SV-loon van 2022 geldt dat u de reserveringen in mindering brengt die u in 2021 al tot de bruto-loonsom heeft gerekend.

Ik heb per ongeluk een onjuiste  loonsom opgegeven
U kunt dan een correctie aanleveren via www.sfu-online.nl. Nadat u bent ingelogd klikt u achter het jaartal op ‘bewerken’. Nu kunt u de gegevens wijzigen. De nieuwe loonsom overschrijft de eerder aangeleverde loonsom. U zult dan een correctiefactuur ontvangen van SFU.

Mag ik de premie doorberekenen aan mijn werknemers?
De verschuldigde premie is enkel een werkgeversbijdrage. U mag deze premie niet doorberekenen aan uw werknemers.

Behoort een uitbetaling van ATV/ADV ook tot de loonsom opgave?
Ja, de uitbetaling van ATV of ADV valt onder het SV-loon en moet dus ook worden meegenomen in de loonsomopgave.

Is er een minimumleeftijd om de loongegevens aan te leveren?
Voor de loonsomaanlevering hanteert de SFU – in tegenstelling tot StiPP - geen minimumleeftijd. Het is enkel afhankelijk van de fase waarin de uitzendkracht zich bevind. De loonsom heeft betrekking op alle uitzendkrachten die in Fase A (ABU cao) of Fase 1 - 2 (NBBU-cao) zitten.

Wanneer worden de nota’s verstuurd?
Na het aanleveren van de loonsom worden de premienota’s van SFU binnen een kwartaal aan u verstuurd.

Krijg ik ieder jaar een nieuwe inlogcode?
U krijgt niet ieder jaar een nieuwe inlogcode. Deze inlogcode verandert niet. In 2023 heeft u de inlogcode nog per brief ontvangen. Bent u de inlogcode vergeten of bent u deze kwijt? Ga naar www.sfu-online.nl/loonsom en klik op ‘Stuur uw loonopgave in’. Vervolgens klikt u op ‘wachtwoord’ vergeten. U ontvangt dan per e-mail een link om een nieuwe inlogcode aan te maken. Deze e-mail sturen wij naar het e-mailadres dat u vorig jaar heeft doorgegeven bij het insturen van de loonopgave. Heeft u geen toegang tot dat e-mailadres? Neem dan contact met ons op.

Bijzondere situaties

Stel dat er op dit moment geen algemeen verbindend verklaring van de SFU cao is. Waarom krijg ik dan toch de brief met het “vragenformulier verplichtstelling StiPP en SFU”?
Uw onderneming valt onder de werkingssfeer van SFU. Als de cao in een jaar gedurende een zekere periode wel algemeen verbindend verklaard is geweest of algemeen verbindend verklaard zal worden, dan geeft dat de grondslag om premie te heffen bij werkgevers die onder de werkingssfeer vallen. Sinds de oprichting van SFU is de SFU cao jaarlijks algemeen verbindend verklaard.

De SFU cao is niet het hele jaar algemeen verbindend verklaard. Ben ik dan wel over het hele jaar een bijdrage verschuldigd?
Ja, op basis van artikel 3 lid 4 van de SFU cao en artikel 2 van het reglement zijn ondernemingen waarop de SFU cao van toepassing is,  jaarlijks een bijdrage verschuldigd aan de SFU. Met de bijdrage worden de activiteiten van de SFU voor de uitzendbranche gefinancierd. Voor meer informatie over de activiteiten van SFU verwijzen wij u naar de vraag helemaal bovenaan deze pagina: “Wat is SFU?”.

Ik heb geen personeel in Fase A (ABU-cao) of Fase 1- 2 (NBBU-cao)
Werkgevers leveren alleen een loonsom aan over de uitzendkrachten die over het afgelopen jaar in Fase A of Fase 1 - 2 zitten. Als u in het afgelopen jaar geen uitzendkrachten had in deze fasen, dan levert u als werkgever een loonsom van € 0,- aan (via www.sfu-online.nl).

Ik heb bij StiPP een ‘verklaring geen personeel’ ingevuld, geldt dat ook voor SFU?
StiPP en SFU zijn twee aparte stichtingen. Hoewel het onderzoek tot werkingssfeeronderzoek voor beide stichtingen worden gedaan, zijn de stichtingen niet geheel aan elkaar gelijk. StiPP kent bijvoorbeeld een “verklaring geen personeel”. Een werkgever kan een dergelijk formulier indienen als hij nog geen premieplichtig personeel in dienst heeft. Doordat een werkgever voor SFU ook over de eerste 8 weken een loonsom moet aanleveren, geldt de “verklaring geen personeel” enkel voor StiPP. Als u in het afgelopen kalenderjaar geen uitzendkrachten in dienst had in Fase A van ABU of fase 1-2 van de NBBU had, dan kunt u een loonsomopgave doen van 0, via www.sfu-online.nl.

Wat als mijn onderneming onder een andere bedrijfstak-cao valt?
Als uw onderneming onder een andere bedrijfstak-cao valt, vul dan het hiervoor bestemde formulier in (zie bijlage 7 van het vragenformulier verplichtstelling StiPP en SFU). Stuur het formulier en de stukken waaruit blijkt dat uw onderneming onder een andere bedrijfstak-cao valt aan SFU.

Ik heb uitzendkrachten met uitzendbeding, moet ik voor hen ook de loonsom opgeven?
Voor de aanlevering van de loonsom voor SFU maakt het niet uit of er een uitzendbeding is opgenomen in de uitzendovereenkomst. De loonsom geldt voor alle uitzendovereenkomsten in fase A (ABU cao) of fase 1-2 (NBBU cao).

Een deel van mijn werknemers zijn payrollwerknemers. Tellen deze salarissen nog wel mee in de loonsom?
Nee, deze hoeft u niet mee te rekenen in de loonsom waarover u premie verschuldigd bent aan SFU.