Wat is loonsomafhankelijke premie?

De premie die u betaalt aan de SFU is loonsomafhankelijk. SFU-premie moet worden afgedragen voor iedereen die werkzaam is in Fase A (ABU-Cao). Dit gaat over zowel contracten met uitzendbeding als detacheringscontracten en voor iedereen die werkzaam is in Fase 1+2a (NBBU-Cao).

Met brutoloon wordt bedoeld:

  • het loon over de normale gewerkte uren
  • het loon over de onregelmatige uren (uren in afwijkende dag- en tijdzones)
  • de wachtdagcompensatie
  • de (opbouw van reserveringen voor) vakantiedagen
  • bijzonder verlof
  • kort verzuim
  • feestdagen
  • vakantiebijslag

Onder het brutoloon wordt niet verstaan het loon over overuren, reisuren, compensatie-uren en gebruteerde kostenvergoedingen.

Let op! De verschuldigde premie is een zuivere werkgeversbijdrage. Met andere woorden: er mag geen inhouding op of verrekening met het loon van de werknemers plaatsvinden.