Wat is loonsomafhankelijke premie?

De premie die u betaalt aan de SFU is loonsomafhankelijk. SFU-premie (0,1%) moet worden afgedragen voor iedereen die werkzaam is in Fase A (ABU-Cao). Dit gaat over zowel contracten met uitzendbeding als detacheringscontracten en voor iedereen die werkzaam is in Fase 1+2 (NBBU-Cao).

Met brutoloon wordt bedoeld, conform de SFU-cao, artikel 3 lid 8:

  • het loon over de normale gewerkte uren
  • het loon over de onregelmatige uren (d.w.z. de uren in afwijkende dag- en tijdzones)
  • de wachtdagcompensatie
  • de (opbouw van reserveringen voor) vakantiedagen, bijzonder verlof, kort verzuim, feestdagen en vakantiebijslag

Onder het brutoloon wordt niet verstaan het loon over overuren, reisuren, compensatie-uren en gebruteerde kostenvergoedingen.

Let op! De verschuldigde premie van 0,1% (2020) is een zuivere werkgeversbijdrage. Met andere woorden: er mag geen inhouding op of verrekening met het loon van de werknemers plaatsvinden.