Wat is loonsomafhankelijke premie?

De premie die u betaalt aan de SFU is loonsomafhankelijk. De basis voor de hoogte van uw SFU bijdrage over 2022 is de loonsom over 2021. Alleen de totale loonsom van uitzendkrachten die in het voorafgaande jaar in dienst waren van de uitzendonderneming met een arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:691 BW, met een maximum van 78 gewerkte weken bij één uitzendonderneming telt mee.  Dit komt overeen met iedereen die werkzaam is in Fase A (ABU-Cao) of voor iedereen die werkzaam is in Fase 1+2 (NBBU-Cao). Het is daarbij niet relevant of deze uitzendkrachten een uitzendbeding hebben. 

Met brutoloon wordt bedoeld, conform de SFU-cao, artikel 3 lid 8:

  • het loon over de normale gewerkte uren
  • het loon over de onregelmatige uren (d.w.z. de uren in afwijkende dag- en tijdzones)
  • de wachtdagcompensatie
  • de (opbouw van reserveringen voor) vakantiedagen, bijzonder verlof, kort verzuim, feestdagen en vakantiebijslag

Onder het brutoloon wordt niet verstaan het loon over overuren, reisuren, compensatie-uren en gebruteerde kostenvergoedingen.

Let op! De verschuldigde premie van 0,075% (2022) is een zuivere werkgeversbijdrage. Met andere woorden: er mag geen inhouding op of verrekening met het loon van de werknemers plaatsvinden.